جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹

میانگین موزون تعداد سهام عادی چگونه محاسبه میشود؟

برای محاسبه سود هر سهم (EPS)  لازم است میانگین موزون تعداد سهام عادی را نیز داشته باشیم .

اما میانگین موزون تعداد سهام عادی را چگونه باید بدست آورد ؟

نحوه محاسبه میانگین موزون تعداد سهام عادی در بیشتر کتاب ها تشریح شده است اما آنچه در اکثر کتب اشاره ای به آن نشده است حالتی است که در طول دوره توزیع سودسهمی ، تجزیه سهام و یا تجزیه معکوس اتفاق افتاده است.

بر اساس استاندارد حسابداری شماره  30 ایران :

در مواردی که تعداد سهام عادی بدون تغییر در منابع و تعهدات ، افزایش یا کاهش یابد ( نظیر سودسهمی ،تجزیه سهام ،تجزیه معکوس و ...) فرض میشود این رویداد در ابتدای دوره رخ داده است و کلیه رویدادهای قبل از خودرا تحت تاثیر قرار می دهد.

مثال 1

حالتی که موارد مذکور در طی دوره رخ نداده است :

اطلاعات ( تعدادسهام ابتدای سال 8000سهم – تعداد سهام صادره در اول مرداد 3000سهم –تعداد سهام خزانه تحصیل شده در اول دی 1200سهم)

میانگین تعداد سهام عادی طی دوره ؟

حل :

1/1 تا 1/5    تعداد8000سهم     (4ماه از سال)     =    2667سهم

1/5 تا 1/10   تعداد 3000+8000 سهم   (5ماه از سال)   =   4583سهم

1/10تا 29/12   تعداد 1200-3000+8000سهم  (3ماه از سال)   =  2450سهم

میانگین تعداد سهام = 2450+4583+2667 =9700سهم

******************************************************

مثال 2

حالتی که موارد مذکور در طی سال رخ داده است :

اطلاعات (تعدادسهام ابتدای سال10000سهم – فروش سهام جدید در اول تیر 1000سهم – توزیع سودسهمی دراول شهریور 100درصد – فروش سهام جدید در اول آذر 2000سهم)

 میانگین تعداد سهام عادی طی دوره ؟

1/1 تا 1/4  تعداد 10000سهم ضرب در 2 (3ماه از سال)  =  5000 سهم

1/4 تا 1/9 تعداد 1000+10000 سهم ضرب در 2 (5ماه از سال )  =  9167سهم

با توجه به اینکه توزیع سود سهمی در شهریور ماه به میزان 100درصد رخ داده است و این افزایش تعداد سهام بدون تغییر در منابع و تعهدات رخ داده است لزا طبق استاندارد، این رویداد ،کلیه رویدادهای قبل از خود را تحت تاثیر قرار داده و فرض میشود که توزیع سود سهمی در ابتدای سال واقع شده است ، به همین دلیل است که تعداد سهام در بالا در عدد 2 ضرب میشود.

1/9 تا 29/12 تعداد 2000+22000 سهم (4ماه از سال )  =  8000 سهم

میانگین تعداد سهام = 8000+9167+5000 = 22167 سهم

نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 21:42 |  لینک ثابت   •